Iskolánkról

Az intézmény 2001 szeptemberében kezdte meg működését: Zeneművészeti, Táncművészeti, Képző-és Iparművészeti, valamint Szín-és bábművészeti ágak indításával. A művészeti ágakon belül különböző tanszakokból választhatnak a tanulók.

Az intézmény feladata az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, a zenei, képző-és iparművészeti, tánc-, színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, táncra, képző-és iparművészeti ismeretekre, színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra.

Az iskola oktatásának – bár aligha választható szét a nevelés és az oktatás – célja az, hogy a tanulók a 12 évfolyam elvégzése alatt elsajátítsák mindazokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.

A neveléssel az iskola megalapozza a tanulók művészeti szemléletét, valamint gazdagítja esztétikai értékeit. Az nevelés végső célja, hogy az itt tanuló gyerekek élményeiket kreatív módon fejezzék ki: az iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni tánccal, tudják művészien megszólaltatni hangszereiket, tudjanak rajz- festés- mintázással értékeket létrehozni, tudják kifejezően előadni a színpadi produkciókat. A művészeti nevelés a befogadói tapasztalatok által járul hozzá az akarati, az alkotó cselekvőképesség kialakításához és fejlesztéséhez, így az iskola nevelési célja mindezek megvalósítása. Az iskola által választott és ajánlott szabadon választható tantárgyak a helyi igények és célok figyelembevételével kerültek a programba.

A gyerekeket hangversenyekre, kiállításokra, színházi előadásokra visszük el, ezzel is fejlesztve értékítéletüket.

Tanulóink egyre nagyobb sikereket érnek el a különböző városi, megyei, területi és országos versenyeken. Minden művészeti ág félévkor és év végén záró gálával mutatkozik be, ahol a különböző művészeti területeken tanuló gyerekek bemutathatják önálló produkciójukat, illetve a képző és iparművészeti ágon tanulók munkáiból kiállítást szervezünk.

A nyári szünetben lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló nyári szakmai táborozásra, ahol a szünidő szabadsága az alkotásban is megnyilvánul, és igen fontos szempont a szakmai programokon kívül a közösséggé kovácsolódás, egymás tudásának figyelemmel kísérése, valamint elismerése.

Intézményünk több külföldi művészeti iskolával is tartja a  kapcsolatot, a velük való rendszeres találkozókon tanulóink részvételét színvonalas produkciókkal biztosítjuk.

 

Iskolánk névadója

Andrássy Katinka
(Tiszadob, 1892. szeptember 21. – Antibes, Franciaország, 1985. június 12.).
Károlyi Mihálynak, a magyar népköztársaság első miniszterelnökének majd köztársasági elnökének a felesége, Andrássy Gyula a dualizmus első miniszterelnökének az unokája.

“Hittünk a kollektív lelkiismeretben, hittünk abban, hogy végső fokon mindenki felelős a világban történt rosszért, és hogy mindenkinek kötelessége enyhíteni az emberi szenvedéseket” – írta emlékirataiban Károlyi Mihályné, született Andrássy Katinka