Zeneművészet

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja zenei készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A zenei képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása.

Programunk lehetőséget nyújt arra, hogy növendékeink a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségeket szerezzenek, a zenei ismeretek birtokában tudatosan fejezzék ki gondolatvilágukat, éljenek az önkifejezés eszközeivel.
Feladatunknak tekintjük a zenei műveltség széles körű megalapozását, a hallás- és ritmusérzék, a zenei fantázia és memória, az előadói és manuális készségek fejlesztését, a zenei olvasás és írás fejlesztését, a rendszeres értékes zene hallgatásának szokássá formálását.


I. Klasszikus zene

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, hegedű, gitár, zongora, ütő

II. Népzene

Hangszeres tanszakok: citera.
Elméleti tanszak: népzenei ismeretek
Elméleti tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció.

 

Kórus

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai, hogy ösztönözze a növendékeket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. Fejlessze a növendékek hallását, ritmusérzékét, tempó- és dinamikai érzékenységét, hangszínek iránti igényét, kottaolvasási készségét, zenei memóriáját, zenei ízlését, stílusérzékét, formaértékét, hangképző és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallást.
Célunk: megismertetni a kórustagokat az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival.
A kórusfoglalkozás célja az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és stílushű előadása, a növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása, az iskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele.

 

Zenekar

A zenekari foglalkozás sajátos eszközeivel teremt lehetőséget a növendékek számára, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai eszközöket felhasználják az egyéni hangszeres játékban is.
A zenekari foglalkozások feladata, hogy megismertesse a növendékeket az alapvető zenekari játékmódokkal, a különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatásával.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelően kialakul és egységessé válik a zenekari ülésmódból adódó hangszerkezelés.

 

Kamarazene

A kamarazene-tanítás kitűnő lehetőség arra, hogy a növendékek életformájává fejlessze a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. Felkészíti a növendékeket amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. Feladata, hogy megismertesse a tanulókat a fafúvós, rézfúvós, vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságaival. Tájékozódni tudnak a növendékek a partitúrában.